Fè yon don

Fè yon don nan Maison Secours aux Femmes se yon jès konkrè pou ede fanm ki viktim vyolans konjigal e kontribye nan redwi kalite vyolans sa a.

Chak don enpòtan pou sipòte misyon nou epi pou nou toujou kontinye aksyon nou yo sou teren an. Mèsi pou angajman w bò kote nou!

Èske ou vle konn pi plis bagay
sou aksyon nou yo?

Patnè nou yo