Kite yon
patnè ki vyolan

Pran desizyon kite yon patnè pa janm fasil, menm si se yon relasyon kote ki gen vyolans konjigal. Separasyon se yon gwo sous enkyetid pou fanm ki viktim yo. Yo ka santi anpil enkyetid pou sekirite ak avni yo.

Difikilte pou kite yon patnè

Gen anpil rezon ki fè desizyon kite a difisil pou yon fanm ki viktim vyolans konjigal:

 • Li pa vle kraze fanmi an;
 • Li pè vyolans apre separasyon;
 • Li pa vle anpeche timoun yo wè papa yo;
 • Patnè li menase l ap touye li oswa l ap pran timoun yo;
 • Paran li pa vle li kite patnè li;
 • Divòs fè lèd nan je kominote li;
 • Li pè pèdi gad pitit li;
 • Li pa gen okenn lòt kote pou li ale …

Preparasyon ki dwe fèt anvan ou pati

Anvan ou anonse yon separasyon epi anvan ou kite kay ou, fòk ou pran tan w pou ou prepare w pou sekirite ou epi pou ou ka fasilite demach k ap vini yo.

Ou ka planifye kijan w ap pati ak senaryo proteksyon yo poukont ou, ak yon pwòch oswa ak yon travayè.

Desizyon pou yo kite, jan y ap fè l la ak chwa moman an se toujou fanm ki viktim yo ki dwe fè l.

Anonse separasyon an

Lè w ap kite, priyorite a se pwoteje tèt ou kont yon move reyaksyon nan men patnè w. Eleman ki pi enpòtan pou ou sonje se pou ou pa anonse separasyon an anvan ou pare pou ou kite.

Kote ak moman w ap kite a pa dwe fèt nenpòt kijan. Yo rekòmande pou ou chwazi yon kote ki piblik, kay moun ki nan antouraj ou, oswa pou ou pa poukont ou. Sa posib pou ou anonse w ap pati nan telefòn oswa nan yon mesaj.

Anplis de sa, nou konseye fanm k ap kite kay yo pou yo dezaktive fonksyon jewolokalizasyon ki nan aparèy elektwonik yo pou yo ka kenbe nouvo adrès yo ak tout deplasman yo konfidansyèl.

Apre separasyon an

Vyolans konjigal la ka kontinye sou plizyè fòm apre separasyon an. Men kèk mezi ou ka pran pou ou eseye evite li:

 • Chanje kèk abitid nan lavi w epi kote ou konn ale;
 • Mache kote ki gen anpil moun;
 • Kenbe selilè w sou ou tout tan;
 • Kenbe nouvo adrès ou sekrè (si sa posib).

Fanm ki dwe tounen nan ansyen kay yo kapab mande lapolis pou akonpaye yo pou asire sekirite yo.

Si ou pè pou sekirite ou, pa ezite rele lapolis nan 9-1-1
oswa SOS vyolans konjigal nan 514-873-9010 oswa 1 800-363-9010.
Sèvis sa yo disponib tout tan.