Resous ak lyen

Vyolans konjigal se yon eprèv ki difisil. Fanm ki viktim yo souvan bezwen èd ak sipò pou yo travèse li.

Anpil resous egziste nan Kebèk pou ofri sipò sikolojik, medikal oswa legal.

Avèk 47 refij ki sitiye toupatou nan Kebèk, gwoupman an se yon gwo rezo ki angaje nan dwa ak entegrite fizik ak sikolojik fanm ki viktim vyolans konjigal.

Pwogram rejyonal akèy ak entegrasyon moun k ap mande azil (Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile – Praida) fasilite etablisman ak entegrasyon nan moun k ap chèche azil nan Kebèk.

Rebâtir ofri moun ki viktim vyolans konjigal sèvis konsiltasyon legal gratis ak yon avoka.

PROMIS ede imigran ak refijye nan demach entegrasyon kiltirèl, sosyal ak pwofesyonèl yo.

Juripop ofri sèvis legal ki pa koute chè pou moun ki bezwen revandike dwa yo e amelyore kondisyon lavi yo, kapasite ekonomik yo ak sante yo.

SOS Vyolans konjigal ofri resepsyon, ekout, enfòmasyon, sipò, konsyantizasyon ak sèvis referans pou fanm ki viktim vyolans konjigal.

Toupatou sou teritwa Kebèk la, CAVAC ofri sèvis ijans pou moun ki viktim zak kriminèl ak pwòch yo.

CALACS ede fanm ak adolesan ki gen plis pase 14 lane ki viv agresyon seksyèl.

DPJ asire pwoteksyon jèn ki poko gen 18 lane yo ki viv yon sitiyasyon ki konpwomèt sekirite yo oswa devlopman yo.