Maison Secours
aux Femmes
‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭੋ

ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Maison Secours aux Femmes ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ Maison Secours aux Femmes
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।