ਰਿਹਾਇਸ਼

ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

2006 ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1974.1 ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ

ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪੇਜ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।