ਹਿੰਸਕ ਸਾਥੀ
ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ

ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।

ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
 • ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।
 • ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
 • ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।
 • ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।
 • ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ

ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।

ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਘਰ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉੱਤੇ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ।

ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਿੰਸਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
 • ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
 • ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ 911
‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ 514-873-9010 ਜਾਂ 1 800-363-9010 ‘ਤੇ SOS violence conjugale ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ।
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।