Dwa w

Maison Secours aux Femmes ede fanm ki viktim vyolans konjigal ak defans dwa yo, kèlkeswa se dwa lafanmi, dwa kriminèl, imigrasyon oswa lojman.

Paj sa yo bay enfòmasyon jeneral sou lwa Kebèk yo ak resous ki disponib nan sitiyasyon vyolans konjigal. Yo pa konstitye yon opinyon legal.

Si ou vle gen pi plis enfòmasyon,
pa ezite kontakte nou
oswa konsilte yon avoka.