Sik vyolans
konjigal la

Sik vyolans konjigal la se yon sèk visye ki genyen kat faz ladann: tansyon, agresyon, jistifikasyon ak rekonsilyasyon.

Piti piti, ritm ak entansite anchènman faz sa yo ogmante. Sa pèmèt patnè dominan an kenbe pouvwa li sou relasyon an. Enstabilite ak konfizyon li kreye kay fanm ki viktim nan pouse li rete ak patnè li malgre atak li sibi yo.

Faz tansyon

Gras a kèk kout je ki entimidan, silans ki lou oswa move jan, patnè dominan an kreye yon anbyans lapèrèz. Li enpasyan, manke tolerans epi agresif.

Faz sa a lakòz enkyetid kay fanm ki viktim nan ki pral eseye reponn a tout ekzijans patnè li pou li ka fè tansyon an bese.

Faz atak

Patnè dominan an sèvi ak vyolans pou li ka diminye, blese oswa imilye patnè l.

Fanm nan ka paralize ak lapèrèz, li ka santi lawonte, kòlè, enjistis, enpuisans oswa tristès. L ap eseye sove oswa l ap eseye defann tèt li pou li ka pwoteje tèt li .

Faz jistifikasyon

Gason dominan an jistifye atak li. Li mete fot la sou do patnè li oswa sou faktè ekstèn. Li jwenn ekskiz epi li minimize gravite jès lo yo.

Fanm ki viktim nan eseye kwè nan jistifikasyon yo, kòlè li disparèt piti piti. Li menm vini santi se li ki responsab epi li panse si li chanje konpòtman li, atak yo ap sispann.

Faz atak

Patnè dominan an sèvi ak vyolans pou li ka diminye, blese oswa imilye patnè l.

Fanm nan ka paralize ak lapèrèz, li ka santi lawonte, kòlè, enjistis, enpuisans oswa tristès. L ap eseye sove oswa l ap eseye defann tèt li pou li ka pwoteje tèt li .

Faz rekonsilyasyon

Vyolans lan diminye oswa li disparèt nèt. Gason dominan an fè tout bagay pou li kenbe relasyon an, pou madanm li padone li epi kwè nan li ankò. Li montre li janti, li ofri kado, li fè bèl pwomès, li di li pral nan terapi …

Fanm ki viktim nan vin gen lespwa ankò. Li wè efò patnè l ap fè pou li chanje, li tounen jwenn moun li renmen an. Li vle ede l epi li chanje pwòp konpòtman pa li pou peryòd sa a ka dire.

Faz sa a ka yon ti jan long. Li kontinye jouk tansyon an retounen. Sik la rekòmanse ankò.

Si ou pè pou sekirite ou, pa ezite rele lapolis nan 9-1-1
oswa SOS vyolans konjigal nan 514-873-9010 oswa 1 800-363-9010.
Sèvis sa yo disponib tout tan.