Imigrasyon

Majorite fanm nou akeyi yo se fanm imigran yo ye. Youn nan misyon nou yo se ede yo konn dwa yo ki gen rapò ak estati imigrasyon yo.

Nan pwovens Kebèk, nenpòt moun gen dwa resevwa sèvis sosyal kèlkeswa estati imigrasyon yo:

Èd jiridik
Lekòl piblik pou timoun ki poko gen 18 lane
Konpansasyon pou Viktim Zak Kriminèl (Indemnisation des victimes d’actes criminels – IVAC)

Estati ak dwa fanm nan Kebèk

Gen 4 estati imigrasyon prensipal nan Kebèk.

Yon rezidan pèmanan se yon moun ki jwenn pèmisyon nan men gouvènman an pou li rete Kanada pou tout tan.

Rezidan pèmanan Kanada yo gen aksè pou yo jwenn sèvis sa yo:

 • Asirans Sante Kebèk;
 • Byennèt sosyal;
 • Alokasyon pou timoun;
 • Lojman sosyal;
 • Sèvis gadri sibvansyone.

Gen kèk rezidan pèmanan ki jwenn patwonaj sitwayen Kanadyen oswa rezidan pèmanan ki manm fanmi yo, manm fanmi sa yo angaje tèt yo pou yo pran swen tout sa yo bezwen pandan 3 lane.

Pandan yon separasyon oswa yon divòs, yon fanm ki patwone ka kenbe estati imigrasyon li. Li pa gen okenn obligasyon ak ansyen patnè li epi patwonaj la toujou kontinye.

Yon fanm ki patwone pa ka benefisye byennèt sosyal pandan patwonaj la dire, sof si parenn nan ta vin refize sipòte bezwen li oswa si li pa kapab viv avè l ankò, tankou nan ka vyolans konjigal la.

Yon rezidan tanporè se yon moun Kanada otorize rete nan peyi a pou yon peryòd ki limite, pou li ka etidye, travay oswa vizite peyi a.

Rezidan tanporè Kanada yo gen aksè pou yo jwenn sèvis sa yo:

 • Asirans sante Kebèk (pou kèk travayè tanporè ak etidyan);
 • Byennèt sosyal (èd diskresyonè nan sèten sitiyasyon ijans);
 • Alokasyon pou timoun (an jeneral apre 18 mwa pou travayè tanporè, etidyan);
 • Sèvis gadri sibvansyone (pou pi fò travayè tanporè, etidyan).

Yo bay moun ki riske gwo pèsekisyon nan peyi orijin yo estati refijye a .

Moun ki refijye nan Kanada gen aksè pou yo jwenn sèvis sa yo:

 • Asirans Sante Kebèk;
 • Byennèt sosyal;
 • Alokasyon pou timoun;
 • Sèvis gadri sibvansyone.

Yon moun ki mande azil se yon moun ki aplike pou pwoteksyon refijye nan Kanada epi k ap tann desizyon gouvènman an.

Moun ki mande azil yo gen mwayen pou jwenn a sèvis sa yo:

 • Asirans sante Kebèk (Swen Sante ki kouvri nan Pwogram sante federal pwovizwa a: programme fédéral de santé intérimaire – PFSI);
 • Byennèt sosyal.

Lè yon moun pa gen otorizasyon pou li rete Kanada oswa peryòd otorizasyon li ekspire (viza ekspire, refi demann azil la, elatriye), yo rekonèt li pa gen estati. Nan sèten sitiyasyon ijans, moun ki pa gen estati ka gen aksè pou yo jwenn byennèt sosyal.

Paj sa a bay enfòmasyon jeneral sou lwa ki anvigè nan Kebèk ak resous ki disponib yo. Se pa konsèy legal. Pou pi plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou oswa konsilte yon avoka.