Misyon nou

Maison Secours aux Femmes se yon refij ki ofri lojman ak sipò pou tout fanm ki viktim vyolans konjigal ansanm ak pitit yo, anndan vil Monreyal. Misyon nou se satisfè bezwen yo epi kontribiye nan rediksyon vyolans konjigal nan pwovens Kebèk la.

Proteje

Nou ofri fanm ki viktim vyolans konjigal ak pitit yo yon kote yo ka viv an sekirite, ki aksesib 7 jou sou 7, 24 è sou 24.

Akonpaye

Nou bay fanm yo tout resous ki nesesè pou sipòte yo nan demach yo, defann dwa yo epi ede yo reprann kontwòl lavi yo.

Konsyantize

Nou konsyantize sosyete Kebèk la sou defi ki genyen nan vyolans konjigal pou yo ka anpeche li, detekte li epi repouse li.

Istwa nou

Maison Secours aux Femmes kreye nan lane 1983 gras ak inisyativ yon gwoup fanm nan Amerik Latin, ki te benefisye sipò Ministè Travay ak Imigrasyon Kanada.

Òganizasyon an enkòpore nan lane 1984 epi apre senk lane, yo achte yon kay pou ogmante kapasite lojman yo epitou pou yo ka amelyore kondisyon akèy yo.

Depi 2009, gen yon sèvis ekstèn, ki andeyò refij la, ki pèmèt yo satisfè bezwen espesifik fanm ki te pase nan refij la oswa sila ki pa anndan refij la.

Òganizasyon nou

Konsèy Administrasyon an

Maison Secours Aux Femmes se yon òganizasyon ki pa la pou fè pwofi. Se yon konsèy administrasyon ki dirije l, li gen ladann sis manm volontè ki eli pou de lane ansanm ak delege ekip travay la.

Manm konsèy administrasyon yo dwe travay pou asire misyon òganizasyon an akonpli. Chak manm distenge tèt yo nan motivasyon yo, atitid pwofesyonèl ak envestisman yo.

Ekip la

Maison Secours aux Femmes ka konte sou yon ekip dinamik ki chaje ak eksperyans. Chak jou travayè nou yo pran angajman pou yo ofri fanm ki viktim vyolans konjigal yo yon sipò pèsonalize, ki chita sou byenveyans ak respè.

  • Sis travayè pou akonpanye fanm yo
  • Yon travayè pou manman/pitit ak adolesan
  • Yon edikatè pou timoun
  • De travayè pou fanm ak yon travayè pou manman/pitit pou fanm ki pa nan refij la ditou oswa ki pa nan refij la ankò
  • Plizyè travayè ki disponib pa telefòn
  • Yon responsab entèvansyon
  • Yon kowòdonatris
  • Yon asistan administratif
  • Yon moun ki responsab entèvyou ak òganizasyon materyèl

Finansman nou

Òganizasyon nou an jwenn finansman nan men Ministè Sante ak Sèvis Sosyal nan kad pwogram Sipò pou Oganganizasyon Kominotè (Programme de soutien aux organismes communautaires – PSOC). Nou konte tou sou jenewozite donatè nou yo (moun, konpayi, fondasyon, sendika, elatriye) pou nou ka toujou kontinye operasyon nou epi devlope aksyon nou.

Yon nouvo imaj pou Maison Secours aux Femmes

Nan lane 2023, pou kreyasyon premye sit entènèt li, Maison Secours aux Femmes revize logo li.
Nou rann nouvo logo a pi senp, men li kontinye ilistre valè ak misyon òganizasyon an. Sou menm ribrik logo istorik la, nouvo vèsyon sa a fokalize sou konsèp akèy ak akonpayman yo, reprezante pa imaj yon planèt ansanm ak plizyè bag ki rantre youn nan lòt, yon palèt koulè ki pi cho, ak mo “Maison” an (ki vle di kay), epi yon gwo tipografi.

Nouvo sit entènèt la ak evolisyon logo a fasilite aksè a sèvis Maison Secours aux Femmes yo pou tout fanm ki bezwen, pandan y ap modènize imaj yo.

Patnè nou yo

Nou travay an kolaborasyon ak plizyè òganizasyon piblik ak enstitisyon piblik ki travay ak fanm ki viktim vyolans konjigal:

Maison Secours aux Femmes manm nan òganizasyon sa yo tou:

Èske ou vle sipòte aksyon nou yo?