Vyolans konjigal apre separasyon

Separasyon an se yon moman ki patikilyèman sansib pou yon fanm ki viktim vyolans konjigal. Ansyen patnè a pa aksepte depa li sistematikman epi li ka pare pou li fè nenpòt kisa pou li kontinye kenbe pouvwa li. Souvan, vyolans konjigal la kontinye apre separasyon e nan kèk ka, li entansifye.

Siveyans ak asèlman

Patnè ki dominan an rele oswa voye anpil mesaj, li suiv ansyen patnè li, li siveye li nan espas travay li oswa lakay li, li antre lakay li san pèmisyon oswa li pa respekte òdonans legal ki di pa kontakte li.

Menas ak entimidasyon

Patnè ki kontwolan an menase ansyen patnè li, li di l ap atake l fizikman oswa l ap atake timoun yo, l ap fè l pèdi dwa li pou li kenbe timoun yo oswa l ap fè l pèdi rezidans li.

Li ka simen dout sou kapasite fanm ki viktim nan pou li kenbe pitit li, li ka refize kolabore sou kesyon dwa parantal yo oswa edikasyon timoun yo, pote fo akizasyon, kenbe pansyon alimantè a oswa refize peye pati pa li a nan depans pou timoun yo.

Manipilasyon

Patnè ki kontwolan an ka pafwa eseye konvenk ansyen patnè li pou yo tounen ansanm e li ka sèvi ak diferan estrateji manipilasyon. Li kapab manipile timoun yo tou, travayè yo, travayè lekòl yo oswa travayè jidisyè yo.

Riske genyen blesi grav oswa omisid apre yon separasyon. Si ou pè pou sekirite w, pa ezite rele lapolis oswa SOS vyolans konjigal.

Ou kapab mande yon òdonans legal ki anpeche ansyen patnè w pou li pwoche tou pre w tou.