Dwa lafanmi

Dwa lafanmi kontwole rapò legal nan yon fanmi. An patikilye, li defini tout règleman ki ankadre separasyon, divòs, aranjman parantal, gad timoun, pansyon alimantè ak pataj byen nan yon fanmi.

Konprann règleman sa yo ki souvan konplèks anpil, esansyèl pou pèmèt fanm ki viktim vyolans konjigal reprann kontwòl lavi yo.

Separasyon ak divòs

Gen separasyon lè yon koup deside pa viv ansanm ankò. Pa bezwen gen yon jijman tribinal ofisyèl, men sa ka rive yo sèvi ak youn pou rezoud sèten aspè.

Divòs, sou bò pa l, pran plas lè yon tribinal mete fen nan yon maryaj ofisyèlman. Tou de moun ki marye yo dwe antame pwosedi legal yo pou fòmalize li.

Pansyon alimantè a se yon kantite lajan youn nan patnè yo peye bay lot patnè a apre yon separasyon oswa yon divòs pou ede l sipòte bezwen li. Se yon jij k ap detèmine si yon patnè kalifye pou li ak ki kantite lajan l ap jwenn.

Se sèlman moun ki te marye legalman ki ka reklame yon pansyon alimantè pou ansyen patnè. Pa gen pansyon lè de moun ki te nan plase vin separe.

Nan pwovens Kebèk, tout paran dwe finansyèman sipòte pitit yo. Lè gen yon separasyon oswa yon divòs, timoun yo dwe kapab kontinye benefisye revni tou de paran yo. Lè sa a, se tou de paran yo ki responsab pou yo mete tèt yo dakò sou kantite lajan pansyon alimantè timoun yo.

Pansyon alimantè pou timoun se lajan yon paran peye lòt la pou ede yo ak bezwen timoun yo. Se toujou paran ki pa gen gad la ki peye pansyon alimantè a bay lòt paran an, menm si paran kap resevwa a fè pi plis kòb. Si ta gen gad pataje, sa ka rive yon paran gen pou peye pansyon alimantè pou timoun bay lòt la.

Lè gen yon separasyon oswa yon divòs, youn nan etap ki enpòtan pou moun ki konsène yo se pou yo mete tèt yo dakò sou pataj byen yo. Nan pwovens Kebèk, pataj byen yon koup ki marye oswa marye sivil vin depann sou ki kategori yo te fè kontra maryaj la: eritaj familyal oswa rejim maryaj.

Règ ki defini pataj byen ki nan eritaj familyal la ak rejim matrimonyal la fèt sèlman pou koup ki marye oswa marye sivil. Pou koup ki marye sivil yo, nou di “rejim inyon sivil” olye “rejim maryaj”.

Règ sa yo pa aplike pou de moun k ap viv nan plase. Nan ka sa a, pa gen okenn kad regilasyon pou pataj byen yo lè gen yon separasyon: an prensip tout moun jere pwòp byen yo.

Byen ki nan eritaj fanmi an

Se lalwa ki etabli lis byen ki fè pati eritaj fanmi an. Men kisa nou jwenn ladann:

 • Kay fanmi an (kay prensipal, kay andeyò, kondo, elatriye);
 • Objè ki prezan nan kay sa yo (mèb, aparèy elektwonik, atizay, elatriye);
 • Machin fanmi an itilize;
 • Lajan ki akimile nan yon plan pansyon pandan maryaj la (RRSP, fon pansyon);
 • Salè ki anrejistre nan fon piblik Kebèk yo pandan maryaj la ( Régime de rentes du Québec – RRQ) .

Lè gen yon separasyon legal, yon divòs oswa lè yon inyon sivil fini, an jeneral, valè byen ki nan eritaj fanmi an pataje mwatye mwatye ant de patnè yo.

Moun ki dwe lòt la yon kantite lajan ka transfere lajan, transfere kay oswa transfere byen yo oswa yon pati nan byen yo.

Gen kèk byen ki parèt nan lis ki anwo a ka pa konte nan eritaj fanmi an. Sa ka rive lè se yon byen yon patnè resevwa tankou eritaj oswa tankou yon kado.

Byen ki nan rejim maryaj la

Tout byen ki pa sou lis eritaj fanmi an otomatikman antre nan rejim maryaj lan. Men kèk egzanp:

 • Kont labank;
 • Lajan ki akimile pandan maryaj;
 • Imèb ki bay revni ak pri lwaye;
 • Envestisman (eksepte plan retrèt ak plan pansyon);
 • Byen fanmi an pa itilize ;
 • Dèt ak prè pèsonèl.

Nan yon ka divòs, se valè pwopriyete a oswa valè propriete a yo pataje selon règleman ki nan rejim maryaj la.

Nan pwovens Kebèk la, gen 3 rejim maryaj prensipal:

 • Kominote byen an se rejim maryaj legal koup ki marye anvan Premye jiyè 1970
 • Sosyete akè se rejim maryaj legal koup ki marye apre, 1 jiyè 1970;
 • Separasyon byen yo.

Rejim maryaj legal la otomatikman aplike pou koup ki pa gen yon kontra maryaj yo. Si tou de moun yo te siyen yon kontra maryaj ak yon notè, se rejim maryaj ki nan kontra sa a k ap aplike.

Nan kèk sitiyasyon, okenn nan 3 rejim maryaj sa yo pa aplike. Pa egzanp, sa konène koup ki pa t ap viv Kebèk lè yo te marye.

Aranjman paran yo

Lè gen yon separasyon, yon divòs oswa lè inyon sivil la fini, paran yo dwe etabli sa yo rele “aranjman parantal”. Sa fèt pou yo defini kijan yo pral pran swen timoun yo. Sa vle di pa egzanp detèmine ki kote timoun yo pral rete, ki kote yo pral lekòl, aktivite andeyò lekòl yo, elatriye.

Nan nivo federal la, se lwa sou divòs ki etabli règleman ki ankadre aranjman parantal yo apre yon divòs. Nan pwovens Kebèk, gen règleman konsa ki egziste pou paran ki pa marye ak paran marye ki separe san yo pa mande divòs.

Dapre lalwa, aranjman parantal yo dwe etabli pou pi bon enterè timoun yo.

Nan ka yon separasyon, tou de paran yo gen dwa pou yo jwenn gad timoun yo. Yon paran pa gen plis dwa pase lòt la pou li viv ak pitit li yo. An fonksyon kontèks la, ka gen gad pataje oswa yon sèl paran ka gen gad la.

Nan yon sitiyasyon vyolans konjigal, gad timoun yo pa ale pou fanm ki viktim nan otomatikman. Jij la toujou atribiye gad la selon enterè timoun yo, li priyorize byennèt yo ak sekirite yo.

Dwa pou gen aksè se dwa ki pèmèt timoun yo kenbe kontak ak paran yo ki pa gen gad la. Yo ka pran fòm vizit, apèl nan telefòn, pwomnad…

Si ou pè pou dwa aksè ansyen patnè w yo pa vin tounen yon menas pou sekirite w oswa pou sekirite pitit ou, ou ka mande pou vizit yo fèt nan yon sant sipèvizyon dwa pou gen aksè.

Otorite parantal yo se yon ansanm dwa ak obligasyon paran yo genyen anvè pitit yo jouk yo gen 18 lane. Nan ka separasyon, menm si se yon sèl nan paran yo ki gen gad la lòt la kanmenm konsève otorite parantal li.

Sèvis
Jistis Familyal

Ansyen patnè yo pa toujou antann yo sou pataj byen yo, pansyon alimantè oswa aranjman parantal yo. Lè sa a, yo ka adrese tribinal la pou yo mande yon jij pou pran desizyon.

Demach sa yo ka koute chè, yo ka long epi yo ka lakòz anpil estrès. Pou evite itilize tribinal yo, gen sèvis jistis familyal ki disponib pou yo ede yo pran desizyon epi rezoud diferan yo.

Gen plizyè kalite sèvis jistis familyal. Pa egzanp:

Gen sant enfòmasyon ak resous ki ofri enfòmasyon gratis sou dwa lafanmi ak sou pwosedi legal yo. Yo kapab sipòte moun ki bezwen nan pwosedi yo epi/oswa oryante yo nan lòt resous legal ak kominotè ki enpòtan.

Gen pwogram edikasyon parantal ki ofri sipò emosyonèl ak akonpayman pou moun ki bezwen sa nan wòl paran yo pandan yon separasyon. Se avoka oswa travayè sosyal yo ki ofri kou sa yo.

Paj sa a bay enfòmasyon jeneral sou lwa ki anvigè nan Kebèk ak resous ki disponib yo. Se pa konsèy legal. Pou pi plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou oswa konsilte yon avoka.