Senaryo pwoteksyon yo

Senaryo pwoteksyon yo fèt pou ede viktim vyolans konjigal yo prepare tèt yo pou yo aji sizoka yon evènman vyolans oswa separasyon ta mete pye.

Antisipe pou pwoteje tèt ou pi byen

Vyolans konjigal mete fanm ki viktim yo nan pozisyon danje ak estrès ki repete. Nan sitiyasyon sa yo, senaryo pwoteksyon yo ka ede yo pwoteje tèt yo.

Senaryo pwoteksyon yo se kèk aksyon viktim vyolans konjigal yo idantifye epi aplike pou prepare tèt yo pou yo aji oswa reyaji fas ak yon evènman. Sa pèmèt yo prevwa jès ki pral ede yo rete an sekirite nan ka yon kriz.

Kijan yo etabli yon senaryo pwoteksyon?

Si ou vle etabli yon senaryo pwoteksyon, an premye, ou dwe idantifye risk ki genyen nan yon sitiyasyon oswa desizyon ki kapab danjere. Pou chak grenn nan risk sa yo, fòk ou detèmine kijan ou ka diminye yo.

Pou li ka pote bon fwi, yon senaryo pwoteksyon toujou dwe konekte ak reyalite moun ki etabli l. Moun ki pwòch oswa travayè ki ka ede yon viktim nan refleksyon li ak nan rechèch li. Men se sèl fanm nan, poukont li, ki ka mete yo an plas.

Kèk egzanp senaryo pwoteksyon

 • Idantifye yon kote ou ka jwenn refij (kay yon zanmi, yon fanmi, yon vwazen, nan yon lojman pou fanm ki viktim vyolans konjigal…);
 • Prepare yon valiz ak kèk efè pèsonèl (rad, kle kay, lajan, dokiman enpòtan, elatriye), efè pèsonèl timoun yo ak yon foto patnè ki vyolan an pou ede lapolis idantifye li si sa nesesè;
 • Mete valiz la yon kote sekrè epi sekiritè (kay yon zanmi, yon fanmi, yon vwazen, nan yon lojman pou fanm ki viktim vyolans konjigal…);
 • Mete yon moun ou fè konfyans okouran (zanmi, kolèg, travayè, elatriye);
 • Louvri yon lòt kont labank ki separe epi ki anrejistre sou yon lòt adrès;
 • Jwenn yon bon rezon pou w soti lakay ou;
 • Prevwa kòb kash pou otobis oswa taksi;
 • Eksplike senaryo a bay timoun yo epi adapte nivo detay yo selon laj yo.

 • Asire w ou ka pran efè pèsonèl ou byen vit, pa timoun yo epi kòb kash pou otobis oswa taksi;
 • Pran an kont aranjman andedan kay la: evite pyès kay ki pa gen ni pòt ni fenèt, pyès ki gen kouto oswa zam, lokalize ki kote ou ka soti pa deyò;
 • Jwenn yon kote ki an sekirite pou pran refij (Kay yon moun ou fè konfyans oswa nan yon plas ki piblik);
 • Di timoun yo kisa yo dwe fè nan si gen ijans: abiye yo byen vit, kanpe tou pre pòt la, rele lapolis, pran refij kay yon vwazen …

 • Chanje kèk abitid nan vi w;
 • Kenbe nouvo adrès ou sekrè (si sa posib);
 • Anpeche ansyen patnè ou antre anndan kay la, pa rete nan prezans li trò lontan si posib, evite kominikasyon vèbal;
 • Asire ou ka fasilman gen aksè pou w jwenn dokiman enpòtan w ki ta ka itil pou demach ki dwe fèt nan lavni (imigrasyon, divòs, gad timoun yo, elatriye).

Nan ka siveyans

 • Rete yon kote ki piblik ak kote lari a okipe;
 • Kenbe yon selilè sou ou tout tan epi rele lapolis si sa nesesè.

Nan ka asèlman

 • Kenbe tras apèl yo, lèt yo oswa Imèl yo;
 • Enfòme kèk vwazen, lekòl oswa gadri timoun yo;
 • Chanje nimewo telefòn, demenaje oswa chanje timoun yo lekòl si sa nesesè.

Si ou pè pou sekirite ou, pa ezite rele lapolis nan 9-1-1
oswa SOS vyolans konjigal nan 514-873-9010 oswa 1 800-363-9010.
Sèvis sa yo disponib tout tan.