Dwa kriminèl

Nan Kanada, dwa kriminèl la entèdi tout jès ki ale kont valè fondamantal sosyete nou an. Ofans kriminèl yo defini konsa nan kòd kriminèl la.

Maison Secours aux Femmes ede fanm ki viktim vyolans konjigal yo rekonèt ki ofans kriminèl yo sibi epi defann dwa yo. Travayè yo enfòme yo epi sipòte yo nan pwosesis jidisyè a.

Ofans kriminèl nan yon relasyon koup

Lalwa rekonèt plizyè fòm vyolans konjigal kòm ofans kriminèl. Men kèk egzanp:

  • Atak (vyolans fizik);
  • Menas (menas sou entegrite fizik, entimidasyon, elatriye);
  • Asèlman (siveyans, kominikasyon ki abizif, elatriye);
  • Kidnapin oswa sekestrasyon
  • Kase kay moun, rantre kay moun san ou pa gen otorizasyon;
  • Atak seksyèl;
  • Vòl byen oswa lajan;
  • Ekstòsyon …

Lalwa ka pini tout ofans kriminèl sa yo.

Pwosesis jidisyè

Yon fanm ki viktim yon ofans kriminèl ka depoze yon plent bay lapolis kont patnè li oswa ansyen patnè li. Yon lòt moun ka fè plent la tou (tonkou yon pwòch, yon vwazen, elatriye).

Plent lan se pwen kòmansman epi li se kè nenpòt ki pwosedi kriminèl. Yon fwa ou depoze li, ou pa kapab modifye li ankò. Se poutèt sa, sa enpòtan pou ou pran tan w nan ekri li byen. Travayè ki nan Maison Secours aux Femmes yo ka ede viktim yo fòmile epi depoze plent yo.

Lè lapolis resevwa yon plent, li fè envestigasyon li. Si prèv yo sifi, li transmèt dosye a bay yon pwosekitè kriminèl ak penal, ki li menm ka otorize oswa refize pouswit jidisyè a.

Si pouswit la otorize, moun ki vize a ofisyèlman akize epi lè sa a, li dwe plede koupab oswa non koupab.

Pandan jijman an, avoka kap mennen pouswit la ak sa kap defann akize a prezante prèv yo youn apre lòt. Se lè sa temwen yo eksprime tèt yo. Chak pati Lè sa a, ap eseye konvenk jij la si akize a koupab oswa inosan.

Nan Kanada, yon moun ki akize toujou “prezime inosan” pandan tout dire jijman an, jouk yo deklare li koupab.

Nan fen jijman an, jij la rann desizyon l, epi li bay yon pèn si sa nesesè.

Gen sèvis entèpretasyon ak tradiksyon jidisyè ki disponib pou ede fanm ki pa metrize lang tribinal la itilize, pou yo ka swiv epi patisipe nan jijman an.

Nan yon jijman kriminèl, se pa viktim nan, men gouvènman an ki pouswiv akize a nan non sosyete Kanadyen an. Viktim nan se temwen prensipal la.

Mande pou yon “810”

Nan kèk ka, vyolans konjigal la ka kontinye apre separasyon. Yon fanm ki santi li an danje ka mande yon jij ba li yon òdonans pou ansyen patnè li siyen yon angajman pou li pa twouble lòd piblik. Se angajman sa a yo rele yon “810” akòz se nimero atik ki nan Kòd la Kriminèl.

Ou ka mande yon jij ba ou yon òdonans “810” menm si pa gen okenn krim ki komèt. Jij la dwe gen konviksyon gen rezon lejitim ki fè viktim nan panse ansyen patnè li ka fè li mal.

“810” la fòse moun ki vize a respekte sèten kondisyon. Pa egzanp, ka gen entèdiksyon kontakte ansyen patnè a.

Òdonans lan an plas pou yon maksimòm 12 mwa. Men, si viktim nan toujou gen rezon pou li pè pou sekirite l, li ka fè yon lòt demann.

Paj sa a bay enfòmasyon jeneral sou lwa ki anvigè nan Kebèk ak resous ki disponib yo. Se pa konsèy legal. Pou pi plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou oswa konsilte yon avoka.