Fòm vyolans
konjigal yo

Vyolans konjigal ka pran plizyè fòm, pafwa li klè, pafwa li pi anba chal. Men kèk enfòmasyon ki ka ede ou rekonèt li.

Vyolans sikolojik

Vyolans sikolojik manifeste sitou sou fòm zak oswa pawòl imilyan ki repete. Patnè dominan an kritike, devalorize, denigre oswa inyore patnè li.

Vyolans sikolojik la vin afebli imaj, diyite ak estabilite emosyonèl fanm ki viktim nan genyen nan tèt li.

Vyolans ekonomik

Pa gen dout sou sa, vyolans ekonomik la, se youn nan fòm vyolans konjigal anpil moun pa konnen. Men li souvan prezan. Li la lè gen yon patnè ki egzèse yon kontwòl finansye sou patnè li. Li kalkile depans li, li entèdi l jwenn enfòmasyon sou finans fanmi an, pa ba li dwa sou resous finansye yo, li kontwole lavi pwofesyonèl li, li anpeche l travay oswa okontrè, li oblije l travay pou li ka peye tout bagay…

Vyolans ekonomik la lakòz viktim nan pèdi otonomi finansye li.

Nenpòt jès ki fèt san konsantman se vyolans, menm si se nan kontèks yon relasyon entim.

Vyolans seksyèl

Vyolans seksyèl la rive lè yon moun pa respekte kò patnè li. Li ka fòse l fè sèks avè l oswa ak lòt moun, li fè jès sou li oswa fòse li fè jès seksyèl li pa vle, ka gen akizasyon enfidelite, anpil jalouzi, li ka fòse li gade materyèl pònografik …

Vyolans seksyèl gen enpak sou entegrite fizik ak sikolojik fanm ki viktim nan.

Vyolans sosyal

Vyolans sosyal la pran plas lè yon nonm denigre fanmi oswa zanmi patnè li, li kritike travay li oswa kòlèg li, li ri lwazi li, li anpeche l soti, li fè eskandal piblikman oswa li fè antouraj li pè…

Kalite vyolans sa a febli lavi sosyal fanm ki viktim nan epi li mennen izolasyon li.

Vyolans espirityèl oswa relijye

Vyolans espirityèl oswa relijye a, se yon kalite vyolans sikolojik ki rive lè yo denigre oswa pase kwayans yon moun nan rizib. Yon moun dominan an ka anpeche patnè li pratike relijyon l, ale nan plas adorasyon li oswa akize li ke li pa yon bon pratikan. Li kapab itilize relijyon pou li manipile li, pou li jistifye vyolans li oswa pou li dominasyon li tou.

Vyolans sa a ka pwovoke kay fanm nan yon santiman lawonte oswa dout, ki souvan mennen viktim nan abandone pratik li yo.

Vyolans fizik

Vyolans fizik ka pran plizyè fòm epi li ka eksprime tèt li ak diferan degre entansite: soti nan sekwe rive nan nan bouskile, soti nan kou rive nan imobilizasyon, soti nan mòde rive nan menas ak zam, soti nan trangle rive nan sekestrasyon…

Li ka lakòz blesi ki grav epi sa vin danjere anpil pou lasante oswa entegrite fizik fanm ki viktim yo.

Vyolans vèbal

Vyolans vèbal la, li gen pou objektif entimide oswa imilye yon patnè. Li ka manifeste tèt li nan plizyè fason epi li ka pran plizyè ton: jouman, kritik, menas, entèdiksyon, chantaj, rèl, lòd, fawouch…

Vyolans sou entènèt

Vyolans sou entènèt se yon lòt fòm vyolans sikolojik. Li fèt adistans ak nouvo teknoloji yo (imèl, tèks, rezo sosyo, elatriye), piti piti, li kòmanse gaye kò l, espesyalman nan relasyon ki konsène adolesan ak granmoun ki jèn yo.

Vyolans sou entènèt la pèmèt patnè a kenbe anpriz li kontinyèlman. Li kapab eksprime fèt nan plizyè fason: jewolokalizasyon, espyonaj, asèlman atravè anpil apèl oswa mesaj, piblikasyon imaj oswa mesaj ki denigran, fwod, vòl idantite…

Si ou pè pou sekirite ou, pa ezite rele lapolis nan 9-1-1
oswa SOS vyolans konjigal nan 514-873-9010 oswa 1 800-363-9010.
Sèvis sa yo disponib tout tan.