Èd finansye

Dekouvri èd finansye ki disponib nan Kebèk pou sipòte fanm ki viktim vyolans konjigal.

Lè sekirite li menase, yon fanm ki viktim vyolans konjigal ka mande asistans finansye ijans pou li kapab kite kay li vit. Èd sa a ka peye pou sèten swen medikal.

Konpansasyon pou viktim zak kriminèl (Indemnisation des victimes d’actes criminels – IVAC) se yon èd finansye ki gen pou objektif konpanse pèt revni oswa depans ki gen rapò ak ofans kriminèl: ranbousman medikaman, swen pou timoun, demenajman, elatriye.

Fanm viktim vyolans konjigal ka jwenn byennèt sosyal si revni yo oswa ekonomi yo pa pèmèt yo satisfè bezwen esansyèl yo. Pou kalifye, yo dwe satisfè plizyè kritè: sitiyasyon finansye, kalifikasyon pou lòt pwogram asistans finansye (asirans travay, pansyon alimantè, elatriye), sitiyasyon marital, laj, estati rezidans …

Èd jiridik pèmèt moun ki pa gen anpil lajan peye yon avoka, gratis oswa bon mache. Èd jiridik la gen kòb enskripsyon tribinal la ak kòb entèprèt la ladann tou.

Apre yon separasyon, fanm ki viktim vyolans konjigal yo ki satisfè kritè kalifikasyon yo ka mande alokasyon Kanadyen pou timoun nan (allocation canadienne pour enfants – ACE). ACE se yon kòb ki rantre chak mwa ki pa taksab ki soti nan Gouvènman Kanada pou ede sipòte timoun ki poko gen 18 lane yo.

Nan pwovens Kebèk, fanm ki gen yon timoun ki poko gen 18 lane kapab aplike pou yon alokasyon familyal tou.

Refijye ki viktim vyolans konjigal ki nan yon refij ka jwenn yon èd espesyal 100$ chak mwa.