Timoun ki ekspoze ak vyolans konjigal

Menm si yo pa toujou dirèkteman viktim vyolans konjigal, timoun yo souvan temwen. Ekspozisyon kontinyèl sa a ka gen anpil enpak sou byennèt fizik ak sikolojik yo.

Prejidis sikolojik

Vyolans konjigal febli ekilib sikolojik timoun ki ekspoze a li. Laperèz, detrès, enpuisans, ensekirite, wont, kilpabilite, konfizyon …: timoun ki temwen vyolans souvan gen sentòm enkyetid oswa depresyon.

Fas ak estrès sa a, timoun yo ap adapte konpòtman yo. Yo ka gen kriz kòlè, yo ka kouri pati kite anviwònman familyal la oswa jwenn refij nan lwazi. Ka gen kèk atitid ki pozitif, ka gen lòt ki pi danjere nan limedya oswa pi devan. Pa egzanp, timoun yo ka vin devlope pwoblèm emosyonèl oswa yo ka gen difikilte pou yo bati konfyans ak estim nan tèt yo.

Pwoblèm lasante

Sik vyolans konjigal la ka vin koze yon ekspozisyon ki pwolonje ak klima lapèrèz ak tansyon. Sa ka lakòz plizyè pwoblèm sante kay timoun yo: reta nan devlopman li, pran oswa pèdi pwa, difikilte dòmi, move rèv, pwoblèm mantal, difikilte aprantisaj…

Chanjman nan lyen sosyal

Vyolans konjigal gen enpak sou relasyon sosyal timoun yo. Li chanje konpòtman yo, souvan sa ka mennen izolasyon oswa majinalizasyon yo. Nan kèk ka, adolesan yo ka devlope atitid ki vyolan tou.

Blesi fizik

Nan kontèks vyolans konjigal, timoun yo pafwa viktim dirèkteman. Sa ka pran divès fòm (sikolojik, fizik, seksyèl, elatriye) epi sa ka koze blesi ki enpòtan.

Si ou pè pou sekirite ou, pa ezite rele lapolis nan 9-1-1 oswa SOS vyolans konjigal nan 514-873-9010 oswa 1 800-363-9010.
Sèvis sa yo disponib tout tan.